clean

clean
I
[kli:n] a մաքուր. a clean dress/sheets մաքուր շոր/սպիտակեղեն/անկողնու/. a clean copy մաքրագիր. a clean bill of health փխբ. առողջության, վկայական. keep one’s house clean տունը մաքուր պահել. a clean conscious մաքուր խիղճ. clean record/driving licence իրավ. դատ վածություն չունենալ. առանց տույժի վարորդա կան իրավունք. (լավ արտահայտված) make a clean cut լրիվ/մաքուր կտրել. make a clean with one’s past անցյալի հետ կապերը լրիվ կտրել/խզել
II
[kli:n] adv լրիվ, բոլորովին. clean forget լրիվ/բոլորովին մոռանալ. get clean away լրիվ ան հետանալ. be clean out of բոլորովին չու նենալ. come clean with անկեղծորեն ասել ամեն ինչ
III
[kli:n] v մաքրել, սրբել, հավաքել. clean shoes/vegetables/one’s teeth մաքրել կո շիկները/բանջարեղեն/ատամները. clean a room սեն յակը հավաքել. clean a window/the floor պատու հանը/հատակը լվանալ. clean up կարգի բերել. clean up the room սենյակը կարգի բերել. clean up oneself իրեն կարգի բերել. clean up after smb մեկի հետևից հավաքել. clean out փխբ. թա լանել. clean out a cupboard բուֆետը լվանալ. clean out of whisky ամբողջ վիսկին խմել. թղթխ. be cleaned out մինչև վերջին լուման տարվել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • clean — clean …   Dictionnaire des rimes

 • clean — [klēn] adj. [ME clene < OE clæne, clean, pure < IE * ĝ(e)lēi < base * ĝel , to gleam > OIr gel, gleaming, white, OHG kleini, gleaming, bright, fine (> Ger klein, small)] 1. a) free from dirt, contamination, impurities, etc.;… …   English World dictionary

 • clean — ► ADJECTIVE 1) free from dirt, pollutants, or harmful substances. 2) morally pure: clean living. 3) not obscene. 4) attentive to personal hygiene. 5) showing or having no record of offences or crimes: a clean driving licence. 6) played or done… …   English terms dictionary

 • Clean — (kl[=e]n), a. [Compar. {Cleaner} (kl[=e]n [ e]r); superl. {Cleanest}.] [OE. clene, AS. cl[=ae]ne; akin to OHG. chleini pure, neat, graceful, small, G. klein small, and perh. to W. glan clean, pure, bright; all perh. from a primitive, meaning… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Clean — may refer to: Music The Clean, an influential first wave punk band Clean (album), an industrial album by Deitiphobia Clean , a song by Depeche Mode from their 1990 album Violator Clean, an amplifier sound in guitar terminology Clean, an Edwin… …   Wikipedia

 • clean — adj Clean, cleanly are often confused. Clean is applied to a person or thing that is actually free from dirt; cleanly to a person or animal whose habit or tendency is to be clean; thus, one who is cleanly, though not always able to keep clean,… …   New Dictionary of Synonyms

 • clean — clean; clean·a·bil·i·ty; clean·a·ble; clean·li·ly; clean·li·ness; clean·ness; house·clean; re·clean; un·clean; un·clean·li·ness; bio·clean; un·clean·ly; un·clean·ness; …   English syllables

 • Clean — «Clean» Canción de Depeche Mode Álbum Violator Publicación 19 de marzo de 1990 Grabación …   Wikipedia Español

 • clean — [ klin ] adj. inv. • 1978; mot angl. « propre » ♦ Anglic. fam. 1 ♦ Qui a un air propre, soigné. Une allure, un look clean. Un intérieur clean. 2 ♦ Qui est sain, net moralement. Spécialt Qui ne prend pas de drogue. Être clean (opposé à speedé) . ● …   Encyclopédie Universelle

 • Clean — Семантика: функциональный Автор(ы) …   Википедия

 • clean-up — (v.), clean up (adj.),or cleanup (n.) (1) An informal phrase used by lenders to describe a provision in loan documents, usually the promissory notes used for lines of credit. The clean up provision requires that the loan balance outstanding under …   Financial and business terms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”